Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige bepalingen;

Crowd Support: Crowd Support B.V., tevens handelend onder de naam Trigion Event Security;

Opdrachtgever: de partij met wie Crowd Support een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Crowd Support en Opdrachtgever, waarbij Crowd Support als verkoper, leverancier, opdrachtnemer, dienstverlener, of verhuurder optreedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes van Crowd Support en alle rechtsbetrekkingen waarbij Crowd Support als verkoper, leverancier, opdrachtnemer, dienstverlener, of verhuurder optreedt.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Dit is een bewijsovereenkomst.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Crowd Support zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief BTW en overige kosten. Deze kosten kunnen door Crowd Support afzonderlijk in rekening gebracht worden.
 3. Crowd Support gaat er bij het doen van aanbiedingen en offertes vanuit dat de werkzaamheden door Crowd Support zullen worden uitgevoerd onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor Crowd Support extra kosten moet maken, zal Crowd Support dit melden aan Opdrachtgever en heeft Crowd Support het recht de extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van Crowd Support zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan schrijffouten van Crowd Support in de offertes en aanbiedingen.
 5. Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Opdrachtgever een offerte of aanbieding van Crowd Support schriftelijk (waaronder in deze Algemene Voorwaarden tevens wordt verstaan: per email) aanvaardt. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, of indien de offerte of aanbieding (nog) niet schriftelijk is aanvaard, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer Crowd Support op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten Overeenkomst met Crowd Support te ontbinden, om reden dat Crowd Support de ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever niet elektronisch heeft bevestigd. Een via elektronische weg door Opdrachtgever gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod van Crowd Support geldt niet als verworpen, indien Crowd Support de ontvangst van dit aanbod niet elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering

 1. Crowd Support voert enkel de, uitdrukkelijk in de Overeenkomst, bepaalde diensten uit. Crowd Support voert de diensten naar eigen inzichten uit en is niet gehouden dienaangaande aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen.
 2. De door Crowd Support uitgevoerde beveiligingsdiensten hebben in de basis een preventief karakter, inhoudend dat Crowd Support zich inspant ongeregeldheden en incidenten te voorkomen. Indien zich onverhoopt en desondanks ongeregeldheden voordoen, is Crowd Support niet gehouden daartegen op te treden, behoudens indien Opdrachtgever en Crowd Support zulks schriftelijk zijn overeengekomen. In welk geval Crowd Support slechts zal op te treden indien en voor zover, naar de eigen en bindende inschatting van Crowd Support, de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar zullen worden gebracht.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering dit volgens Crowd Support vereist, heeft Crowd Support het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen (rechts)personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Crowd Support aangeeft dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk en/of bevorderlijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Crowd Support worden verstrekt. Indien door de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke en/of bevorderlijke gegevens niet tijdig aan Crowd Support zijn verstrekt, heeft Crowd Support het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Crowd Support verstrekte gegevens en informatie en dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke handelingen door Opdrachtgever niet tijdig zijn verricht, heeft Crowd Support het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 7. Indien de Overeenkomst niet meer tijdig of niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Crowd Support zijn verstrekt, dan wel de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke handelingen door Opdrachtgever niet, niet tijdig, dan wel niet juist zijn uitgevoerd, heeft Crowd Support het recht de Overeenkomst per ommegaande te ontbinden, zonder gehouden zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever.
 8. Uit de vertraging voortvloeiende extra uren en/of kosten, alsmede overige schade voor Crowd Support ontstaan doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan bovenstaande verplichtingen, komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Crowd Support zal de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Crowd Support kan echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 10. Alle door Crowd Support genoemde en/of overeengekomen planningen en termijnen zijn naar beste weten beschreven en gepland op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Crowd Support bekend waren. Opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn. Crowd Support spant zich in om die planningen en termijnen zoveel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een voornoemde planning of termijn is geen tekortkoming. Indien overschrijding daarvan dreigt te ontstaan of bestaat, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Crowd Support dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Crowd Support voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht de werkomgeving in de meest ruime zin des woords, waaronder lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de diensten worden geleverd, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het leveren van de dienst(en) zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijze nodig is om te voorkomen dat het personeel van Crowd Support en/of (dat van) de eventueel door Crowd Support ingeschakelde derde(n) in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever is jegens Crowd Support aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van genoemde verplichtingen.
 2. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden waaronder het personeel van Crowd Support en/of het personeel van door haar ingeschakelde derde(n) die diensten levert en overeengekomen werkzaamheden uitvoert voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving.
 3. Opdrachtgever zal het personeel van Crowd Support en (dat van) de eventueel door haar ingeschakelde derde(n) zoveel gelegenheid geven tot (a) het eten drinken en (b) het nemen van pauzes, als waarop dat personeel op grond van de op dat personeel betrekking hebbende (wettelijke) regelgeving, waaronder de op dat personeel betrekking hebbende CAO, recht heeft. Opdrachtgever volgt te dier zake de instructies van de ter zake verantwoordelijke medewerker van Crowd Support op. Opdrachtgever draagt voorts zorg voor voldoende (non-alcoholische) drank en spijzen. Crowd Support informeert Opdrachtgever op dienst eerste verzoek omtrent de in dit lid bedoelde regelgeving.

Artikel 6 Wijziging van Overeenkomst c.q. meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het naar het oordeel van Crowd Support noodzakelijk en/of bevorderlijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, te verminderen of aan te vullen, is Crowd Support hiertoe bevoegd zonder daarover in overleg te treden met de Opdrachtgever, indien de klaarblijkelijke spoed dit vereist. In alle andere gevallen zal wijziging in onderling overleg plaatsvinden.
 2. Indien het noodzakelijk is de Overeenkomst voor een behoorlijke uitvoering daarvan te wijzigen en Opdrachtgever weigert binnen een redelijke termijn akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de Overeenkomst, dan heeft Crowd Support het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Crowd Support de Opdrachtgever hierover inlichten. De Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten in verband met de wijziging van de werkzaamheden ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst te voldoen.
 4. Ter zake Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde duur en voor bepaalde duur langer dan drie maanden is Crowd Support gerechtigd vanaf drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst en vervolgens elke drie maanden de prijzen te wijzigen.
 5. De door Crowd Support genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostprijs voor de door Crowd Support ten behoeve van de Overeenkomst in te schakelen werknemers en derden. Indien deze kostprijs wijzigt na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voordat deze volledig is uitgevoerd, is Crowd Support gerechtigd om eerder overeengekomen prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijzen in rekening te brengen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Crowd Support is nimmer verplicht tot het wijzigen, verminderen of aanvullen van de werkzaamheden.

Artikel 7 Reclame en verval van rechten

 1. De Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de verrichte prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt indien hij Crowd Support daarvan niet binnen redelijke termijn in kennis heeft gesteld. Indien sprake is van een gebrek in de prestatie tijdens een evenement, dient de Opdrachtgever binnen twee uur nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken Crowd Support daarvan per email in kennis te stellen. In andere gevallen dient de Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken Crowd Support daarvan per email in kennis te stellen.
 2. Indien Crowd Support de klacht gegrond acht, zal Crowd Support de prestatie alsnog verrichten zoals overeengekomen, voor zover dat nog mogelijk is.
 3. De verplichting tot betaling van het honorarium blijft bestaan, ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert.

Artikel 8 Opschorting

 1. Crowd Support is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst Crowd Support ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Opdrachtgever is of wordt gelegd.
 2. Indien Crowd Support tot opschorting overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan.

Artikel 9 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Crowd Support opgeschort. Indien de periode van overmacht zo lang duurt dat nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op de overeengekomen datum, dan wel data, niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval voor Crowd Support een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen, en die niet aan Crowd Support zijn toe te rekenen. Hieronder zullen in ieder geval zijn begrepen:
 • stakingen in andere bedrijven dan die van Crowd Support;
 • stakingen in het bedrijf van Crowd Support;
 • (bovenmatig) ziekteverzuim in het bedrijf van Crowd Support;
 • de omstandigheid dat Crowd Support een prestatie, die van belang is in verband met de door Crowd Support zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. het niet verkrijgen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen door Crowd Support, de Opdrachtgever of een derde;
 • diefstal en/of vernieling;
 • ingrijpen van overheidswege; en
 • niet voorzienbare verkeers- en vervoersproblemen;
 • internet- en computerstoringen
 1. Crowd Support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Crowd Support haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Indien Crowd Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel van haar diensten afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het de betaling van een vergoeding voor een afzonderlijke verbintenis.

Artikel 10 Betaling

 1. Crowd Support is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 2. Indien geen voorschot in rekening is gebracht, of het voorschot niet afdoende is voor de betaling van het volledige factuurbedrag, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Crowd Support aangegeven bankrekeningnummer. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever zijn bezwaren binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Crowd Support te melden, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen komt vast te staan.
 3. De dag van bijschrijving op de bankrekening van Crowd Support geldt als de dag van betaling.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn gebleven, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van het door hem aan Crowd Support verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake van de geleverde diensten (reclame) geven Opdrachtgever nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten.
 6. Na de vervaldag (14 dagen na factuurdatum) is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment wordt wettelijke handelsrente in rekening gebracht.
 7. Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is aangegaan, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 8. De Opdrachtgever is verplicht op verzoek van Crowd Support voldoende en Crowd Support conveniërende zekerheid te stellen voor de nakoming van reeds bestaande en toekomstige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 9. Crowd Support is bevoegd vorderingen die Opdrachtgever heeft op Crowd Support te verrekenen met zowel haar vorderingen op Opdrachtgever, als de vorderingen van vennootschappen die met Crowd Support in een groep zijn verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
 10. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig één of meer van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, die hierbij worden gefixeerd op de bedragen die volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit maximaal verschuldigd kunnen zijn.
 11. Indien Crowd Support aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. De Opdrachtgever is jegens Crowd Support de door Crowd Support gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Crowd Support en de Opdrachtgever met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat of uitvoerbaar bij voorraad is verklaard waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 11 Beëindiging

 1. Indien de Overeenkomst tussen Crowd Support en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Indien de Overeenkomst tussen Crowd Support en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en tussentijdse opzegging niet is uitgesloten, geldt dat indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, Crowd Support recht heeft op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Crowd Support toe te rekenen zijn.
 3. Alle tussen Crowd Support en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten kunnen door Crowd Support zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden beëindigd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
 • in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever;
 • indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen Opdrachtgever, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;
 • indien Opdrachtgever haar crediteuren een akkoord aanbiedt;
 • indien de onderneming van Opdrachtgever staakt of dreigt te staken;
 • indien na het sluiten van de Overeenkomst Crowd Support ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Crowd Support inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
 • Opdrachtgever enige op haar krachtens tussen Crowd Support en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op Opdrachtgever rustende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert ofwel nakoming niet meer mogelijk is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van de Crowd Support kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Crowd Support kan worden gevergd.
 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Crowd Support op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de beëindiging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Crowd Support gerechtigd tot vergoeding van haar schade daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en databankenrechten) die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt of ontstaan en/of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, waaronder, maar niet beperkt tot producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, tekeningen, gegevensverzamelingen, systemen, plannen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Crowd Support.
 2. Opdrachtgever zal alle intellectuele eigendomsrechten van Crowd Support steeds volledig respecteren.
 3. Opdrachtgever zal alle eventueel aan haar toekomende rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de Overeenkomst onvoorwaardelijk en zonder enige beperking reeds hierbij voor alsdan aan Crowd Support overdragen.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten die in de planvorming, dienstverlening of advisering zijn opgenomen zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, af te leveren, anderszins te verhandelen of te doen inschrijven, anders dan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Crowd Support. Voor zover noodzakelijk voor het doel van de Overeenkomst, is Opdrachtgever gerechtigd om de planvorming en het advies voor gebruik in haar eigen organisatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Artikel 13 Geheimhouding en non-concurrentie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Overeenkomst van de andere partij hebben verkregen.
 2. Crowd Support zal zowel tijdens als na de looptijd van een Overeenkomst alle gegevens die hij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen van de Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde Overeenkomst. Crowd Support zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen tevens aan haar werknemers en derden die Crowd Support bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt.
 3. Opdrachtgever zal zowel tijdens als na de looptijd van een Overeenkomst, de in het kader daarvan verstrekte informatie omtrent Crowd Support, waaronder mede verstaan informatie over tarieven, kortingen, verstrekte adviezen, de aanpak van Crowd Support, zijn werkwijze, zijn rapportage, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van genoemde Overeenkomst. Opdrachtgever zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan haar werknemers en derden die Opdrachtgever bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt.
 4. Partijen verplichten zich om gedurende de periode van de Overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de andere partij in dienst te nemen.
 5. Indien een van de partijen in strijd handelt met voornoemde artikelleden verbeurt deze partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding evenals een bedrag van € 1.000,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt onverminderd het recht van de andere partij om in plaats daarvan nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
 6. Crowd Support is te allen tijde gerechtigd de naam van Opdrachtgever alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Crowd Support is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover de verzekeraar van Crowd Support in enig geval geen uitkering doet is iedere aansprakelijkheid van Crowd Support beperkt tot het factuurbedrag.
 2. Crowd Support is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
 • indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door stagnatie;
 • schade die het gevolg is van het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen die Crowd Support en/of anderen in opdracht van en/of ten behoeve van de Opdrachtgever aanvraagt;
 • schade door diefstal en/of vernieling;
 • schade die ontstaat door overheidsingrijpen;
 • schade die is ontstaan doordat Crowd Support is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waaronder de verplichtingen in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 1. De opdrachtgever is zich bewust en er reeds nu voor alsdan op gewezen dat er ten aanzien van veiligheids- en beveiligingsaangelegenheden risico’s bestaan die niet volledig gereduceerd of uitgesloten kunnen worden, niet volledig beheersbaar zijn en/of te weinig aannemelijk zijn om in aanmerking te worden genomen. Crowd Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat als gevolg van de verwezenlijking van de hiervoor genoemde risico’s.
 2. Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Crowd Support vervalt na verloop van één jaar nadat Opdrachtgever met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij Opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Crowd Support is gestart.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart Crowd Supporttegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering door Crowd Support van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden expliciet is opgenomen dat deze aanspraken voor rekening en risico van Crowd Supportkomen.
 4. Bij het inschakelen van derden door Crowd Support zal Crowd Support steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Crowd Support is echter voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel gelden tevens voor fouten van door Crowd Support ingeschakelde derden (indien een beroep op het bepaalde in lid 8 in rechte niet wordt gehonoreerd) en voor het niet deugdelijk functioneren van door Crowd Support bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikte zaken.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten is aan opzet of grove schuldbewuste roekeloosheid van Crowd Support of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Crowd Support en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Crowd Support en de Opdrachtgever zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Crowd Support blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.